SKRIV UT 
ANSÖKAN 

Villkor för medlemskap på ON training Center

1. Medlemskap
Detta medlemskap är personligt och ger kunden full rättighet att utnyttja utvalda träningsutbud på ON Training Center. Är du under 16 år krävs målsmans godkännande. Medlemstaggen ska lämnas in efter avslutat medlemskap. Om medlem förlorar sin medlemstagg eller denna skadas så att den tekniskt blivit obrukbar utfärdas en ny tagg mot en ersättning av 50 kr.

2. Hälsotillstånd
Varje medlem ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna på ON Training Center.

3. Trivselregler och träningsföreskrifter
Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande trivselregler. Medlem ska vid besök på ON Training Center alltid uppträda på ett sätt som inte stör andra medlemmar eller personal.

4.  Avtalstid och uppsägning
Uppsägning av medlemskapet kan tidigast göras efter det att taggdatumet gått ut. Medlemskapet sägs upp vid förfallodag om ingen förnyelse av medlemskapet görs.

5. Prisändringar
Under den första angivna minimiperioden är medlemskapet garderat mot prishöjningar.

6. Debitering
All löpande debitering sker i förskott på förfallodagen som är den första (1) varje månad, undantaget om den första (1) infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kontot närmaste bankdag innan förfallodagen. Om täckning saknas och påminnelse skickas till medlem gällande utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle på femtio (50) kronor samt dröjsmålsränta med 20%.  Om medlem dröjer med betalning mer än tolv (12) dagar efter angiven förfallodag äger ON Training Center rätt att omedelbart kräva betalning för hela medlemsperioden. ON Training Center förbehåller sig rätten att vid betalning sända ärendet vidare till Inkasso. Genom tecknande av detta medlemskap ger kunden ON Training Center rättighet att överlåta betalning kopplade till detta avtal till annan part.

7.  Ändring av medlems personuppgifter
Medlem ska omgående underrätta ON Training Center vid ändring av namn, adress, telefonnummer samt bankkontonummer.

8.  Ansvar för medlemmar, ägodelar, olycksfall mm
ON Training Center ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. ON Training Center ansvarar heller inte för personskador som förorsakats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande.

9.  Avstängning och uteslutning av medlem
I fall av regelbrott, som t.ex. utlåning av medlemstagg till obehöriga, sker uteslutning av medlem utan någon återbetalning av eventuellt innestående tid eller startavgift. ON Training Center kommer att övervaka all inpassering. Om insläpp av annan person sker kommer ON Training Center utesluta medlem.

10. Praktiska ändringar
ON Training Center förbehåller sig rätten till ändring i utbud, öppettider och allmänna medlemsvillkor. Ändringarna kan endast äga rum om det är angivet i förtid senast fjorton (14) dagar innan ändring. Ingen kompensation utgår till medlemmar i dessa fall.

11.  Autogiromedgivande
De medlemskap som betalas via autogiro sköts via bankgirocentralen, BGC AB, för bankens räkning. Jag som undertecknande medlem medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denna via bankens automatiska betalningstjänst, autogirot. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag via kontoutdrag från banken. Som medlem ska jag senast två (2) bankdagar före förfallodagen inneha tillräckligt med pengar på bankkontot. Detta medgivande gäller även om jag fått ett annat kontonummer eller byter bank. Om medgivande upphör innan medlemskapets utgång är medlemmen